Czy możemy zmieniać projekt domu jednorodzinnego?

Drony w Polsce

Decydujemy się na wprowadzenie zmian w projekcie Naszego wymarzonego, własnego domu jednorodzinnego. Czy wolno nam jednak dokonać ich samodzielnie, czy zobligowani jesteśmy do powierzenia tych działań profesjonalistom?

Przed zatwierdzeniem projektu budowlanego, przed uzyskaniem formalnej zgody na budowę naszego domu na jego bazie, musimy dokonać procesu  jego adaptacji czyli dostosowania do lokalnych warunków zabudowy zdefiniowanych w planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Czynności te zlecamy wybranemu przez nas projektantowi, legitymującemu się aktualnymi uprawnieniami zawodowymi. Zlecamy jemu wykonanie projektu zagospodarowania Naszej działki budowlanej na mapie z przeznaczeniem do celów projektowych, polegającym na odpowiednim usytuowaniu samego domu i innych elementów infrastruktury budowlanej (szambo, śmietnik) w obrębie działki. Projektant prowadzący proces adaptacji gotowego projektu dostosowuje go do wymagań konkretnej strefy klimatycznej (śniegowej, wiatrowej) i geologicznej (strefy przemarzania gruntu). Jako zleceniobiorca, uwzględnia On również specyficzne potrzeby inwestorów, wprowadzając je w postaci odpowiednich zmian projektowych. Są to zazwyczaj korekty dokonywane w układzie pomieszczeń, wprowadzające zmiany ich powierzchni na drodze odmiennego układu ścian działowych.

Punktem startowym dla procesu adaptacji projektu typowego i uzyskaniu pozwolenia na budowę jest zgromadzenie wielu kluczowych dokumentów takich jak: 1. wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, 2. prawo do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych (akt notarialny lub stosowne upoważnienie), 3. warunki przyłączenia i zapewnienia dostawy mediów, 4.mapa do celów projektowych, 5. uzgodnienia wjazdu na działkę,   6. wyniki badań geologicznych gruntu, 7. wypis z rejestru gruntów. Średni czas skompletowania w/wym. dokumentów zajmuje kilka tygodni. By proces ten przebiegał sprawnie, pozostawał korzystnym dla inwestora zarówno pod względem finansowym jak i praktycznym, należy jego realizację powierzyć miejscowemu architektowi, znającemu dobrze lokalną specyfikę i wymagania urzędnicze w tej materii. Czas rozpatrywania złożonych wniosków adaptacyjnych projektu typowego jest różny i zależy on od specyfiki danego regionu Polski. Ustawowo nie powinien on przekraczać 60 dni.

Jak wcześniej pisaliśmy,  wybieramy najczęściej typowy projekt domu, najbliższy Naszym oczekiwaniom, zakładając późniejsze wprowadzenie do niego określonych zmian, wynikających z Naszych specyficznych potrzeb i upodobań. Zapisy prawa budowlanego ograniczają swobodę w tej kwestii. Regulują one stopień dowolności zmian. Zasadniczo na etapie adaptacji projektu mamy do czynienia ze zmianami istotnymi i nieistotnymi. Te pierwsze ze względu na swój ciężar gatunkowy-dotyczące elementów konstrukcji budynku, wpływające na parametry domu, należy nanieść na projekt przed wydaniem pozwolenia na budowę domu. Muszą być one bezwzględnie firmowane przez uprawnionego projektanta, biorącego odpowiedzialność za ich świadome wprowadzenie. Dotyczą one np. zmian w kącie nachylenia dachu ( powyżej dop. wartości), czy kubatury budynku.

Zmiany nieistotne dotyczą najczęściej korekt w sferze estetyki domu i mogą być one dokonywane w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego. Wykaz dopuszczalnych zmian w projekcie domu w większości przypadków jest specyfikowany przez  autorskie pracownie projektowe. Dopuszczalnymi są zwyczajowo następujące zmiany;

lustrzane odbicie
podpiwniczenie całości lub części budynku z zachowaniem poziomu parteru na wysokości nie przekraczającej o 50 cm poziom projektowy
zmiany lokalizacji, liczby i kształtu okien, drzwi i bram garażowych
funkcjonalności związanej ze zmianą usytuowania lub likwidacji ścian działowych
materiałow budowlanych ścian i pokrycia dachowego przy zachowaniu parametrów wytrzymałościowych i izolacyjnych poszczególnych przegród i całego domu. Pole do pozytywnych zmian w kirunku budowy domów  energooszczędnych.
instalacji poszczególnych mediów, przy zachowaniu obowiąujących norm.
kąta nachylenia dachu do 5 stopni i wymioarów przekrojów oraz rozstawu elementów więżby dachowej, wynikajacych z dostosowania budynku do strefy śniegowej/wiatrowej charakterystycznej dla danej strefy.
rodzaju stosowanych stropów z zachowaniem pierwotnego układu projektowego konstrukcji.
wymiarów fundamentów w3ynikających z konieczności dostosowania do lokalnych warunków gruntowych.

Dodaj komentarz