Pozwolenie na budowę – ile jest ważne? Jak je uzyskać?

Kupowanie Sprzętu Komputerowego – w sklepie stacjonarnym

Standardowym trybem uzyskania urzędowej zgody na budowę jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę jest wystawiane przez wydział architektury we właściwym miejscowo dla danej inwestycji starostwie powiatowym. Dowiedz się, jak uzyskać pozwolenie na budowę!

Czy pozwolenie na budowę to jedyny sposób uzyskania urzędowej zgody na rozpoczęcie inwestycji?

Od 28 czerwca 2015 r. – nie. Od tego dnia weszła w życie zmiana prawa budowlanego (konkretnie art. 29 ustawy “Prawo budowlane”), upraszczająca procedury związane z przygotowaniem, rozpoczęciem i zakończeniem niewielkich inwestycji, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki i które nie mają znaczącego wpływu na środowisko naturalne.

W praktyce za takie inwestycje uznaje się:

 • wolnostojące domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy do 70 m² (od 2022 r.),
 • przebudowy i rozbudowy domów jednorodzinnych, które nie powodują zwiększenia obszaru opracowania.

W przypadkach takich inwestycji pozwolenie na budowę zostało zastąpione tzw. “milczącą zgodą”. Do jej uzyskania wystarczy przedłożenie projektu architektoniczno – budowlanego wraz z wymaganymi prawem załącznikami (tzw. zgłoszenie budowy) w Urzędzie Powiatowym na przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem prac. Jeśli urząd w tym czasie nie zajmie żadnego stanowiska wobec przedłożonego sobie projektu budowlanego, to inwestycja może się rozpocząć!

Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę krok po kroku

W przypadkach, których nie obejmuje zgłoszenie budowy, nadal konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Poniżej wyjaśniamy, jak to załatwić.

Krok 1. – MPZP lub WZ

W urzędzie gminy należy uzyskać wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) – jeśli jest nim objęta nasza działka – lub wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (bądź reprezentującego ich upoważnionego urzędnika) o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Uzyskanie tych dokumentów trwa zwykle od 14 do 30 dni.

Projekt budowlany musi być ściśle dostosowany do wymagań planu zagospodarowania terenu dla naszej działki. Niedopełnienie tego podstawowego wymogu będzie skutkowało nieuzyskaniem pozwolenia na budowę.

Krok 2. – mapa geodezyjna dla celów projektowych

Mapę tę musi wykonać uprawniony geodeta. To on zdecyduje, czy konieczne będzie przeprowadzenie badań geotechnicznych w celu sporządzenia tej mapy.

Krok 3. – wykonanie projektu budowlanego

Posiadając plan zagospodarowania terenu dla naszej działki oraz mapę geodezyjną, możemy udać się do biura projektowego celem uzyskania projektu budowlanego dla naszej inwestycji. Możemy zdecydować się na:

 • opcję zakupu projektu gotowego z późniejszą adaptacją dla specyficznych uwarunkowań naszej działki,
 • lub zlecić sporządzenie całkowicie nowego, indywidualnego projektu.

Pierwsza z tych opcji będzie stanowczo tańsza niż druga. Gotowe projekty budowlane można kupić w Internecie nawet za zaledwie kilkaset złotych!

Krok 4. – uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów

Aby móc podłączyć swoją budowę do sieci:

 • elektrycznej,
 • gazowej,
 • wodnej,
 • kanalizacyjnej,

należy przedłożyć odpowiednią dokumentację do ZUDP (czyli Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej) w wydziale geodezji starostwa powiatowego. Obowiązku tego powinien dopełnić architekt adaptujący lub sporządzający na zamówienie Twój projekt budowlany.

Krok 5. – składanie wniosku o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć na specjalnym formularzu urzędowym, dostępnym w Internecie oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • 4 egzemplarze projektu budowlanego,
 • zaświadczenie architekta sporządzającego projekt o przynależności do izby samorządu zawodowego,
 • oświadczenie inwestora o tym, że posiada on prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli jest wymagana),
 • wypis z rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiednich,
 • warunki techniczne dostawy mediów z ZUDP.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana jest w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków we wniosku, urząd ma prawo zażądać naprawiania tych uchybień we wskazanym przez siebie terminie pod rygorem niewydania pozwolenia na budowę.

Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata od momentu swojego uprawomocnienia.

Dodaj komentarz